Abonnementsvilkår

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1. Nærværende abonnementsvilkår (herefter refereret til som “Vilkår”) tiltrædes ved accept af ordrebekræftelse, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem E-Komplet A/S, cvr. 34 58 76 55, Karlskogavej 6B, 9200 Aalborg SV (herefter refereret til som “E-Komplet”) og kunden (herefter refereret til som “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business-til-business “B2B”.

2. Abonnementets varighed og fakturering

2.1. Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2. Der faktureres månedsvis bagud og dermed løber faktureringsperioden fra d. 21 forrige måned til d. 21 i faktureringsmåneden, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt. Eventuelle rettelser i antal af brugere eller disses roller efter d. 21 vil derfor først faktureres til den følgende måneds faktureringsperiode.

3. Abonnementets omfang og anvendelse

3.1. Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende regnskabsprogrammet E-Komplet, der stilles til rådighed online som Software as a Service “SaaS”. Kunden erhverver ikke Applikationen, en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som “SaaS”.

3.2. Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal transaktioner, brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere transaktioner, brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget. 

3.3. Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens login-detaljer.

3.4. Med undtagelse af de, der fremgår af stykke 3.3, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.5. Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade E-Komplets navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Sideindhold

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes 1. rykker uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere 2. rykker med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget senest 7 dage efter 2. rykker, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre E-Komplet forinden har ophævet abonnementet.

4.3. Kunden skal betale de vederlag, som fremgår af kontrakten til Leverandøren.

4.4. Kunden skal ved accept, dog senest 2 uger efter idriftsættelse, betale et engangsvederlag.

4.5. Driftsvederlaget reguleres hvert år d. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset, dog minimum 2 %. 

4.6. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af E-Komplet.

4.7. Alle priser er ekskl. moms.

5. Ophør

5.1. Eventuel opsigelse af abonnementet skal ske senest 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. Overholdes dette ikke, faktureres der automatisk for en ny abonnementsperiode.

5.2. Kunden kan i Applikationen ændre antallet af brugere og disses opsætning til udgangen af en kalendermåned (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for denne specifikke ydelse). 

5.3. E-Komplet kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens. 

6. Databehandling

6.1. Parterne er enige om, at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere kartoteker, data m.v. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden, inden abonnementets ophør. I tilfælde af, at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal E-Komplet, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give Kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

6.2. E-Komplet forholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør, uanset årsagen hertil, og E-Komplet har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.3. E-Komplet er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse anonymiseret til statistik og analyse.

6.4. E-Komplet kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter E-Komplets vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6.5. E-Komplets overholdelse af Persondataloven i forbindelse med virksomhedens rolle som Databehandler ved håndtering af personoplysninger er udformet efter artikel 28, stk. 3 i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Erklæringen om E-Komplets ansvar som databehandler kan læses her

6.6. Som led i Databeskyttelsesforodningens artikel 28, stk. 2 og 4, er E-Komplet forpligtet til at sikre, at alle underdatabehandlere pålægges de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i E-Komplets databehandleraftale. Netic A/S er, som udbyder af hostingydelser for E-Komplet, underdatabehandler for virksomheden. En erklæring vedrørende behandlingssikkerhed i relation til Netic A/S’ serviceydelser kan læses her. Dertil kan en ISAE3402 type 2-erklæring vedrørende generelle IT-kontroller for Netic A/S’ hosting- og driftsydelser læses her.

7. Driftsstabilitet

7.1. E-Komplet tilstræber højst muligt driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for E-Komplets kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres som den er og forefindes, og E-Komplet fraskriver sig enhver garanti, tilskrivning, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2. I tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser tilstræber E-Komplet at genskabe normal drift hurtigst muligt. 

7.3. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00 – 06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang. 

8. Ændringer

8.1. E-Komplet er berettiget til at løbende foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. E-Komplet er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. Immaterielle rettigheder

9.1. Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret af E-Komplet A/S. Individuelt udarbejdet programmer tilhører ligeledes E-Komplet A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt. Kunden skal give E-Komplet meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af E-Komplets immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2. Der sker ingen overdragelser af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3. I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden E-Komplet, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at E-Komplet forsvarligt kan udvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring over for Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. Overdragelse

10.1. E-Komplet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. 

10.2. Kunden accepterer, at E-Komplet er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data. 

11. E-Komplets ansvar

11.1. E-Komplet fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget, er E-Komplets samlede ansvar beløbsmæssigt til Kundens betaling i 12 måneder, før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde E-Komplet for produktansvars-skader, tredjemands-tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.3. Kunden accepterer, at skadesløs holde E-Komplet mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. Driftssupport

12.1. E-Komplet kan kontaktes på tlf. +45 70 60 55 95 inden for supporttidsrum (se afsnit 12.3.) eller på e-mail: support@e-komplet.dk, med henblik på Kundens rekvirering af driftssupport i relation til Servicen. Ved driftssupport forstås alene hjælp til fejlretning og afhjælpning af nedbrud i driften pga. fejl i softwaren. Kunden kan benytte driftssupport, såfremt der opstår fejl eller nedbrud i driften. Leverandøren vil forsøge at hjælpe Kunden umiddelbart og kan dette ikke ske, vil Leverandøren vende tilbage med et estimat for, hvor lang tid Leverandøren forventer der vil gå, før henvendelsen kan besvares. Driftssupport-ydelsen vedrører alene teknisk support og ikke anvendelse af softwaren, opsætning af internet-browsere, kommunikationsudstyr eller øvrige spørgsmål til andet program eller hardware. Det er op til Leverandøren at afgøre, hvorvidt Kundens henvendelse skal besvares telefonisk eller pr. e-mail.

12.2. Såfremt Kunden, ud over den tekniske hotline, der ydes inden for det aftalte vederlag, rekvirerer anden hjælp, hotline eller support fra Leverandøren, vil Leverandøren foretage afregning heraf medgået tid i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende timepriser, medmindre der er tale om indrapportering af en fejlsituation, der ikke skyldes Kundens selv. Kundens brug af hotline, ud over det i pkt. 12.1 beskrevne, sker i øvrigt på sædvanlige konsulentvilkår, der er nærmere beskrevet på Leverandørens hjemmeside, www.e-komplet.dk. Kunden kan indgå aftale om brug af hotline for softwaren, hvilket fremgår af den aftale som er indgået, eller at Kunden har givet én eller flere brugere rollen som supportansvarlig. 

12.3. Hotline giver Kunden ret til telefonisk henvendelse til supporten angående brugen af E-Komplet i følgende tidsrum:    

Mandag: 08.00 – 15.00
Tirsdag: 08.00 – 15.00
Onsdag: 08.00 – 15.00
Torsdag: 08.00 – 15.00 
Fredag: 08.00 – 14.00

Henvendelser uden for disse tidsrum vil blive faktureret efter forbrugt tid og til den enhver tid gældende timepris.

Hotline giver Kunden ret til at sende supporthenvendelser angående brugen af E-Komplet til følgende e-mail:

support@e-komplet.dk

E-mails sendt til ovenstående adresse vil blive besvaret i følgende tidsrum:

Mandag: 08.00 – 16.00
Tirsdag: 08.00 – 16.00
Onsdag: 08.00 – 16.00
Torsdag: 08.00 – 16.00 
Fredag: 08.00 – 15.00

E-mails besvares hele året, undtaget helligdage samt d. 5. juni, 24. december og 31. december. Henvendelser uden for ovenstående tidsrum vil, så vidt det er muligt, blive besvaret den efterfølgende arbejdsdag.

Support dækker ikke konsulentydelser i form af:

  • Undervisning
  • Hjælp til opsætning
  • Konsulentydelser, f.eks. hjælp til årsafslutning
  • Regnskabstekniske problemstillinger
  • Design og installation af diverse layouts
  • Oprettelse og ændring af rapporter
  • Tilpasninger og diverse rettelser af systemopsætning
  • Problemer i E-Komplet, der skyldes Kundens hardware
  • Eksterne personer samt diverse andre ting, der er uden for Leverandørens indflydelse
  • Office 365

Det kan være svært at vurdere, hvornår der er tale om undervisning og almindelig support, men en god tommelfingerregel er, at ved opkald, der tager mere end 15 min. at give svar på, vil der som regel være tale om almindelig “løbende assistance”, som vil blive faktureret. 

13. Tavshedspligt og datasikkerhed

13.1. E-Komplet behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

13.2. E-Komplet har tavshedspligt om alle informationer, E-Komplet måtte komme i besiddelse af om Kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor E-Komplet har fået information fra en tredjepart uden for fortrolighed, eller hvor E-Komplet er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

13.3. E-Komplet har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid om lov om behandling af personoplysninger.

13.4. E-Komplet giver på Kundens anmodning, og mod betaling af E-Komplets til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde, tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.